Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
| Forside | Projekter | Billeder | Nyhedsbreve | Kunst |
Uddannelse
Håndværk og erhverv
Landbrug
Sundhed
Socialt
Skolepigehjælp
Civilsamfund: Forældreløse og værger
Civilsamfund: Sårbare husstande

Civilsamfund: Forældreløse og værger

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i november 2015 tilsagn om en bevilling på 386.799 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet “Orphans and Other Vulnerable Children’s Households Development Project Kanungu”. Projektets totalbudget er 399.999 kr. Det løb fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017 og blev udført i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts – Uganda (MBHU), som stod for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration var formidling af budskaber om menneskerettigheder, lige ret og muligheder for alle samt styrkelse af marginaliserede grupper.

 

 

Projektresumé:

Mend the Broken Hearts – Uganda og Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda vil etablere et udviklingsprojekt for forældreløse og andre udsatte børn og deres forsørgere i det meget fattige Kanungu i Uganda. Projektets formål er at forøge disse børn og forsørgeres trivsel og livsvilkår gennem styrkelse af deres rettigheder, muligheder og konkrete bæredygtige indkomstskabende projekter. Tilgangen bygger på mobilisering af civilsamfundet og organisering af selvhjælpsgrupper blandt de svageste husstande med udsatte børn. Der sættes bred fokus på disse børn og deres værgers rettigheder og skabes en kultur med respekt og støtte blandt folk, organisationer og myndigheder. Hus­standene udvikles gennem projekterne, der skabes og drives af selvhjælpsgrupperne selv. De bliver varigt selvforsørgende og får ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene. Der etableres to grupper med projekter i hver af 30 landsbyer med deltagelse af i alt 1500 værger og børn.

 

 

Vi har her løbende opdateret om projektets fremdrift og resultater:

 • I den første måned (januar 2016) blev forberedelser, indkøb, ansættelser og det meste oplæring overstået, der blev afholdt opstartsmøde for interessenter, og baggrundsanalyser og planlægning af aktiviteter i de 30 udvalgte landsbyer gik i gang.
 • I måned to (februar 2016) blev otte af de 30 landsbyer mobiliseret. Projektintroduktion, behovsanalyse, rådgivning og identificering af husstande med forældreløse og andre udsatte børn (OVC’er) blev foretaget i disse otte landsbyer sammen med beboerne. 320 OVC-husstande blev udvalgt til deltagelse i mikroprojekter i de otte landsbyer, og der blev dannet to selvhjælpsgrupper i hver landsby.
 • I måned tre (marts 2016) blev yderligere otte af de 30 landsbyer mobiliseret, informeret, analyseret og rådgivet, og OVC-husstande i disse nye landsbyer blev identificeret og udvalgt og selvhjælpsgrupper dannet. Baggrundsanalyser og uddannelse af frivillige blev fuldført, og introduktion til spare-låne-konceptet og identifikation af indkomstskabende projekter blev påbegyndt i de dannede grupper i landsbyerne.
 • I måned fire (april 2016) fortsatte mobiliseringen, informeringen, analyseringen og rådgivningen i otte nye landsbyer, og OVC-husstandene i disse blev identificeret og udvalgt og selvhjælpsgrupper dannet. Spare-låne-konceptet blev introduceret og indkomstskabende projekter identificeret i de dannede grupper. Opfølgningsbesøg blev udført i 10 af de indtil videre mobiliserede landsbyer. Bevidstgørelse af lokalbefolkningen om OVC’ers rettigheder blev sat i gang med et folkemøde i en landsby. Der blev endvidere afholdt et kvartalsmøde for interessenter.
 • I måned fem (maj 2016) blev de sidste seks af de 30 landsbyer mobiliseret, informeret, analyseret og rådgivet, og OVC-husstandene i disse blev identificeret og udvalgt og selvhjælpsgrupper dannet. Spare-låne-konceptet blev introduceret og indkomstskabende projekter identificeret i grupperne, og der blev gennemført opfølgningsbesøg. I tre landsbyer udvalgte selvhjælpsgrupperne indkomstskabende projekter (bl.a. grøntsagsdyrkning, murstensfremstilling og svine-, hønse- og gedehold). Bevidstgørelse af lokalbefolkningen om OVC’ers rettigheder fortsatte i landsbyerne.
 • I måned seks (juni 2016) blev selvhjælpsgrupper i 10 landsbyer organiseret og trænet, så i alt 46 grupper i 23 landsbyer er organiseret. Der blev foretaget udvælgelse af gruppeprojekter i fire landsbyer. Bevidstgørelse af lokalbefolkningen om OVC’ers rettigheder blev udført i fire landsbyer, og oplæring af nøglepersoner i beskyttelse og fremme af OVC’ers rettigheder blev påbegyndt. Aktiviteter under det forestående besøg fra den danske partner blev forberedt, og en strategi for mobilisering af befolkningen i forbindelse med disse aktiviteter blev udarbejdet.
 • Halvårsstatus pr. 30. juni 2016:
  Alle 30 landsbyer er analyseret, og OVC-husstande er udvalgt i dem alle. 46 grupper er organiseret i de 23 af landsbyerne, og disse grupper er godt i gang med at arbejde med spare-låne-tiltag og indkomstskabende fællesprojekter. Over 600 forsørgere er oplært i opsparing, bogføring og overvågning af egne aktiviteter. Forsørgerne er aktivt involveret i udvælgelse og udførelse af indkomstskabende projekter. Mindst 400 landsbyboere er blevet gjort bevidst om OVC’ers rettigheder og deres forpligtelse til at værne om dem. Alle forsørgere er blevet opfordret til at sende OVC’er i skole, hvilket har resulteret i, at alle OVC’er i projektets grupper går i skole.
 • I måned syv (juli 2016) blev selvhjælpsgrupper i de sidste syv af de 30 landsbyer organiseret og trænet. Der blev udvalgt gruppeprojekter i syv landsbyer. Distribuering af startkapital (ca. 600 kr. pr. gruppe) og ydelse af faglig assistance til gruppeprojekterne blev påbegyndt, hvilket omfattede syv af de i alt 60 dannede selvhjælpsgrupper. Repræsentanter fra den danske partner besøgte projektet og bidrog til bevidstgørelse af lokalbefolkningen om OVC’ers rettigheder mm. i bl.a. seks landsbyer. De danske repræsentanter formidlede menneskerettigheder og lighedsprincipper og deres fremme og hævdelse gennem en radioudsendelse, flere indlæg på en konference med omtrent 500 tilhørere og proaktive møder med beboere i fem landsbyer (cirka 500 mennesker). Se billeder fra det danske besøg her.
 • I måned otte (august 2016) blev der udvalgt gruppeprojekter i fire landsbyer og ydet startkapital og faglig assistance til otte grupper. Bevidstgørelse af befolkningen om (OVC-)rettigheder i forlængelse af den danske partners aktivitet blev foretaget i Northern Ward med deltagelse fra fem landsbyer (204 personer). Der blev formidlet menneske- og OVC-rettigheder med udgangspunkt i materiale fra den danske partner og foretaget oplæring i hævdelse af rettigheder i Northern Ward med deltagelse fra landsbyerne her (217 personer). Kvartalsmøde for interessenter blev afholdt.
 • I måned ni (september 2016) blev der udvalgt gruppeprojekter i fire landsbyer og ydet startkapital og faglig assistance til seks grupper. Bevidstgørelse af befolkningen om (OVC-)rettigheder i forlængelse af den danske partners aktivitet blev foretaget i Southern Ward med deltagelse fra syv landsbyer (105 personer). Der blev formidlet menneske- og OVC-rettigheder med udgangspunkt i materiale fra den danske partner og foretaget oplæring i hævdelse af rettigheder i Southern Ward med deltagelse fra de otte landsbyer her (134 personer).
 • I måned ti (oktober 2016) blev der udvalgt gruppeprojekter i fire landsbyer og ydet startkapital og faglig assistance til otte grupper. Bevidstgørelse af befolkningen om (OVC-)rettigheder i forlængelse af den danske partners aktivitet blev foretaget i Eastern Ward med deltagelse fra fire landsbyer (74 personer). Der blev formidlet menneske- og OVC-rettigheder med udgangspunkt i materiale fra den danske partner og foretaget oplæring i hævdelse af rettigheder i Southern og Western Ward med deltagelse fra fem landsbyer her (54 personer).
 • I måned elleve (november 2016) blev der udvalgt gruppeprojekter i fire landsbyer, så alle 60 grupper i alle 30 landsbyer har valgt deres projekter. Der blev ydet startkapital og faglig assistance til otte grupper.
 • I måned tolv (december 2016) blev der foretaget opfølgningsbesøg i alle landsbyer og afholdt kvartalsmøde for interessenter.
 • Halvårsstatus pr. 31. december 2016:
  Alle 60 selvhjælpsgrupper i de 30 landsbyer er organiseret og trænet, og alle grupperne har valgt deres indkomstskabende fællesprojekter. Cirka 600 forsørgere og 1460 udsatte børn (OVC’er) er omfattet. 37 af de 60 grupper har modtaget startkapital og faglig assistance til gruppeprojekterne. Gennem de igangsatte projekter og spare-låne-tiltag, som muliggør mindre investeringer, har de deltagende husstande øget deres levestandard. Lokalbefolkningen i hele indsatsområdet er blevet bevidstgjort om rettigheder, særlig OVC’ers, og der er således sket direkte formidling til over 4000 personer. Folk er blevet oplært i hævdelse af rettigheder, hvilket har resulteret i, at individer såvel som husstandsgrupper er begyndt at stå sammen og formulere krav, foretage anmeldelser og påberåbe sig ret, når de møder undertrykkelse og uretfærdighed. Der er etableret gode samarbejder med myndigheder og andre organisationer, hvilket har styrket den lokale organisation.
 • I måned tretten (januar 2017) blev der ydet startkapital og faglig assistance til syv selvhjælpsgrupper og foretaget vigtig opfølgning i projektets grupper.
 • I måned fjorten (februar 2017) blev der ydet startkapital og faglig assistance til otte selvhjælpsgrupper. Ved to møder særlig for mænd blev i alt 50 deltagere oplært i OVC-rettigheder og -beskyttelse. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i otte grupper.
 • I måned femten (marts 2017) blev der ydet startkapital og faglig assistance til seks selvhjælpsgrupper. Ved to møder særlig for mænd blev i alt 60 deltagere oplært i OVC-rettigheder og -beskyttelse. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i syv grupper. Endvidere blev der afholdt kvartalsmøde for interessenter med deltagelse fra højeste sted i distriktet.
 • I måned seksten (april 2017) blev der ydet startkapital og faglig assistance til to selvhjælpsgrupper, så alle 60 grupper er blevet støttet. Ved fire særlige dialogmøder om vold mod kvinder og børn blev nøglepersoner bevidstgjort om disses rettigheder. Med hjælp fra en menneskerettigheds-specialist blev befolkningen oplært yderligere i børne-, kvinde- og menneskerettigheder ved et opfølgende møde i Northern Ward. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i 12 grupper og særlig oplæring i brug af bankbøger i to grupper på et fremskredent stade af spare-låne-aktivitet.
 • I måned sytten (maj 2017) blev befolkningen bevidstgjort om (OVC-)rettigheder gennem en radioudsendelse med nøglepersoner fra myndigheder og den lokale partner om vold i hjemmet. Ved et opfølgende møde i Southern Ward blev 73 deltagere oplært yderligere i menneske- og OVC-rettigheder. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i en række grupper og særlig oplæring i brug af bankbøger i tre grupper på et fremskredent stade af spare-låne-aktivitet.
 • I måned atten (juni 2017) fortsatte bevidstgørelsen om OVC-rettigheder. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i udvalgte grupper og særlig oplæring i brug af bankbøger i fem grupper på et fremskredent stade af spare-låne-aktivitet. Endvidere blev 10 svage grupper styrket gennem udveksling af erfaringer med mere velkørende selvhjælpsgrupper, og dannelsen af seks lokale sammenslutninger af de i alt 60 grupper blev iværksat. Endelig blev der afholdt kvartalsmøde for interessenter.
 • Halvårsstatus pr. 30. juni 2017:
  Alle 60 selvhjælpsgrupper i de 30 landsbyer har modtaget startkapital og faglig assistance til gruppeprojekterne. Der er flittigt foretaget opfølgnings-besøg og konfliktløsning i grupperne for at sikre, at de og deres projekter og spare-låne-tiltag er velkørende. De 10 grupper, som er længst fremme i deres spare-låne-forløb, har modtaget særlig rådgivning og oplæring i brug af bankbøger. Der er formidlet erfaringsudveksling mellem stærke og svage grupper, og man har iværksat dannelsen af seks lokale sammenslutninger af indsatsområdets grupper for at opnå yderligere interaktion og styrkelse. Bevidstgørelsen om rettigheder, særlig kvinders og udsatte børns (OVC’ers), er styrket gennem en udsendelse i lokalradioen og særlige dialogmøder med nøglepersoner, og der er blevet holdt en række supplerende og opfølgende oplæringsmøder om rettigheder i indsatsområdets lokalsamfund. Den øgede viden har ført til markant flere indberetninger, opklaringer og løsninger af sager om overtrædelser af rettigheder. Myndighederne udviser stor interesse for projektet og vilje til samarbejde.
 • I måned nitten (juli 2017) blev der udført bevidstgørelse om OVC-rettigheder gennem fire særlige dialogmøder med ledende skikkelser blandt lokale unge. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i grupper i tre landsbyer og ydet støtte til udførelse af spare-låne-foretagende i de modne grupper. Endvidere blev en sammenslutning af grupper i Southern Ward trænet. 
 • I måned tyve (august 2017) blev især mænd bevidstgjort om OVC-rettigheder ved fem særlige dialogmøder, og lokale ledere blev oplært i OVC-rettigheder og -beskyttelse ved to seancer. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i otte grupper, og den anden af de to sammenslutninger af grupper i Southern Ward blev trænet.
 • I måned enogtyve (september 2017) blev der udført bevidstgørelse om OVC-rettigheder med særligt fokus på fødevareforsyning gennem særlige oplæringsmøder for lokale ledere. Der blev foretaget opfølgningsbesøg i alle projektets 60 grupper og i 300 husstande, og der blev udført evaluering af spare-låne-foretagenderne for alle grupperne i Eastern Ward. Desuden blev sammenslutningen af grupper i Western Ward trænet.
 • I måned toogtyve (oktober 2017) blev befolkningen bevidstgjort om OVC-rettigheder med særligt fokus på sundhed gennem særlige oplæringsmøder. Der blev foretaget opfølgningsbesøg over hele projektområdet i grupper og i 180 husstande. Evaluering af spare-låne-foretagenderne blev udført for de 20 grupper i Southern Ward, ligesom dette sogns sammenslutninger af grupper blev trænet yderligere.
 • I måned treogtyve (november 2017) blev der foretaget opfølgningsbesøg i 10 grupper og i 100 husstande. Der blev udført evaluering af spare-låne-foretagender for grupperne i Northern Ward og ydet generel støtte til grupperne i denne aktivitet. Sammenslutningerne af grupper i Northern Ward og Eastern Ward blev trænet. Tre ledende medlemmer fra hver af projektets 60 grupper blev oplært i styring af grupperne med henblik på overtagelse fra projektpersonalet.
 • I måned fireogtyve (december 2017) blev den eksterne projektevaluering fuldført og præsenteret. Slutrapporten fra den lokale konsulent kan downloades herunder. Der blev afholdt afsluttende interessentmøde med deltagelse af repræsentanter fra den danske partner og fra de højeste niveauer af lokalsamfundets politikere og embedsmænd mv. De danske repræsentanter deltog i evalueringsbesøg i fire landsbyer, hvor de mødtes med grupper fra de lokale sammenslutninger og besøgte udvalgte husstande med indkomstskabende projekter. Den projektansvarlige fra den danske partner (formanden) udførte finansielt tilsyn. Projektet blev lukket og det efterfølgende projekt forberedt af partnerne. Se billeder fra det danske besøg her.
 • Halvårsstatus pr. 31. december 2017:
  Der er flittigt foretaget opfølgningsbesøg i alle projektets 60 selvhjælpsgrupper såvel som i de enkelte husstande og arbejdet med udførelse og evaluering af spare-låne-foretagender i grupperne. Gruppeprojekterne og spare-låne-mulighederne har højnet husstandenes levestandard, og i mange tilfælde har husstandene foretaget mindre investeringer, der hjælper med at opretholde og øge deres levestandard og fremtidssikre dem. Tre ledende medlemmer fra hver af de 60 grupper er blevet oplært i styring af grupperne med henblik på overtagelse fra projektpersonalet. De dannede sammenslutninger af grupper i indsatsområdets fire sogne er blevet trænet i at stå sammen om at løse udfordringer. Bevidstgørelsen om rettigheder, særlig udsatte børns (OVC’ers), er blevet yderligere styrket gennem adskillige dialogmøder med særlige målgrupper såsom mænd og unge ledere, og der er blevet holdt en række supplerende oplæringsmøder om rettigheder, fødevareforsyning og sundhed med lokale ledere og indsatsområdets befolkning i øvrigt. Ekstern og intern projektevaluering er blevet foretaget og et velbesøgt interessentmøde afholdt ved projektets afslutning.
 • Projektet er gennemført og afsluttet efter planen.

 

Læs om projektet på CISUs hjemmeside: Gå til projektdatabasen her og søg på Land: Uganda; Fra: 10-11-2015; Til: 12-11-2015 - så kommer projektet frem som nummer fire på listen, og der kan klikkes på titlen for yderligere oplysninger.

 

Download den lokale eksterne konsulents slutrapport (engelsk) her:

Endline Evaluation of OVCs Households Development Project in Kanungu, Uganda
Download ipdf-format

Publiceret: 22.02.2018

 

Se også præsentationerne om projektet givet på Støtteforeningens general-forsamlinger henholdsvis den 12. marts 2016, den 13. maj 2017 (delt i to) og den 12. maj 2018 (delt i fire):

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2016
Download ipdf-format

Publiceret: 04.04.2016

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2017 - Del 1 af 2
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2017

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2017 - Del 2 af 2
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2017

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2018 - Del 1 af 4
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2018

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2018 - Del 2 af 4
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2018

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2018 - Del 3 af 4
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2018

CSP-projektet OVCs' Households Development Project Kanungu, GF 2018 - Del 4 af 4
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2018

 

Indsatsen har været omtalt i Ugeavisen Odense den 8. oktober 2016 (oplag: 81.778). Download artiklen herunder:

Fra pennevenskab til million-indsamling; Ugeavisen Odense, 8. oktober 2016, s. 1 + 8
Download ipdf-format

Publiceret: 09.10.2016

Klik for at komme til Ugeavisen Odense nr. 40 2016 (8. oktober 2016)

 
Webmaster: Mikkel Juul Larsen