Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
| Forside | Projekter | Billeder | Nyhedsbreve | Kunst |
Uddannelse
Håndværk og erhverv
Landbrug
Sundhed
Socialt
Skolepigehjælp
Civilsamfund: Forældreløse og værger
Civilsamfund: Sårbare husstande

Civilsamfund: Sårbare husstande

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda fik i december 2017 tilsagn om en bevilling på 399.999 kr. fra Civilsamfundspuljen til projektet “Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu”. Projektets totalbudget er 414.719 kr. Det løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019 og udføres i samarbejde med partnerorganisationen Mend the Broken Hearts – Uganda (MBHU), som vil stå for hovedparten af den faglige indsats. Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration er at formidle menneske-rettigheder og lighedsprincipper samt at bidrage med input til forbedrede dyrknings-metoder. Projektet bygger videre på de gode resultater og erfaringer opnået i Orphans and Other Vulnerable Children’s Households Development Project Kanungu, der kørte i 2016 og 2017. I forhold til dette projekt inddrages sårbare husstande og øvrig befolkning i 12 nye landsbyer, ligesom juridisk rådgivning, vold mod kvinder og børn og forbedret landbrug er medtaget som aspekter med særlig fokus.

 

Projektresumé:

Med dette toårige udviklingsprojekt vil Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Mend the Broken Hearts Uganda styrke de mest sårbare husstande i det meget fattige Kanungu og gøre dem selvforsørgende og samtidig gøre lokalbefolkningen bevidst om dens rettigheder og i stand til at hævde og respektere dem. Borgerne vil engagere sig aktivt og udarbejde handlingsplaner til at kræve serviceydelser og efterlevelse af rettigheder for sig selv, minoriteter og udsatte grupper. Myndigheder og ledere vil blive inddraget og påvirket til øget ansvarlighed. I 30 landsbyer vil i alt 500 husstande med forældreløse og udsatte børn blive organiseret i selvhjælps-grupper, som hjælpes til at starte og drive selvvalgte bæredygtige indkomst-skabende projekter og spare-låne-aktivitet. Husstandene får derigennem ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene og opfylde deres rettigheder. Grupperne bindes sammen i overordnede strukturer og får dermed et stærkt netværk og en kraftfuld stemme i civilsamfundet.

 

Mere om projektet:

Se projektstruktur mv. i diagrammet herunder. Yderligere oplysninger om projektet findes på CISUs hjemmeside ved at gå til projektdatabasen her og søge på Land: Uganda; Fra: 14-12-2017; Til: 16-12-2017, hvorved projektet fremkommer, og der kan klikkes på titlen for at se detaljer om projektet og have adgang til ansøgningen.

 

 

Vi vil her løbende opdatere om projektets fremdrift og resultater. Dette rapporteres under de enkelte aktiviteter defineret i projektets arbejdsbeskrivelse:

 • 1.1 Introduktion af projektet for interessenter (M1 = måned 1):
  • Møde med deltagelse af 48 interessenter afholdt i byrådssalen i Kanungu 29/1 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 1.2 Oplæring af frivillige (CBT’er) som forkæmpere inden for kønsbaseret vold og menneskerettighedskoncepter (M1-M3):
  • Oplæringsforløb for projektets seks frivillige med særlig fokus på menneskerettigheder, kønsbaseret vold og fortalervirksomhed gennemført 30-31/1 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 1.3 Analysering af landsbyer i Kanungu Town Council (M1-M5):
  • Projektintroduktion, oplysning, behovsanalyse og identifikation og udvælgelse af sårbare husstande foretaget i indsatsområdets 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). I alt 1421 borgere deltog. Aktivitet afsluttet.
 • 1.4 Mobilisering af sårbare husstande i 30 landsbyer (M1-M8):
  • Mobilisering af de udvalgte sårbare husstande til deltagelse i projektets selvhjælpsgrupper udført i de 30 landsbyer i februar-juni 2018 (M2-M6). Herefter er fortsat mobilisering til deltagelse i bevidstgørelsesmøder (aktivitet 2.1), retsoplæringsmøder (aktivitet 2.2), engageringsworkshop (aktivitet 2.4), landbrugsoplæring (aktivitet 1.8) og opfølgning (aktivitet 1.9) mv. foretaget i landsbyerne juni-august 2018 (M6-M8). Aktivitet afsluttet.
 • 1.5 Dannelse og styrkelse af selvhjælpsgrupper (SHG’er) og sammenslutninger (CLA’er) og oplæring i spare-låne-koncept (M4-M20):
  • Dannelse og indledende oplæring af grupper udført i 29 landsbyer i maj-november 2018 (M5-M11). Styrkelse og yderligere oplæring foretaget i en gruppe i juli 2018 (M7), i to grupper i september 2018 (M9) og i to grupper i november 2018 (M11).
 • 1.6 Udførelse af deltagerinddragende identifikation og udvælgelse af gruppeprojekter at støtte i SHG’erne (M6-M14):
  • Identifikation og udvælgelse af fælles projekt foretaget af de deltagende husstande i hver landsbys gruppe i 22 landsbyer i juni-november 2018 (M6-M11).
 • 1.7 Forsyning med materialer og faglig assistance til de udvalgte gruppeprojekter (M7-M18):
  • Startkapital og rådgivning ydet til 14 grupper i juli-november 2018 (M7-M11).
 • 1.8 Oplæring af SHG’er i bedre landbrugsmetoder (M7-M18):
  • Oplæring i bedre landbrugsmetoder tilrettelagt ved møder mv. i juni 2018 (M6) og udført af kommunal ressourceperson i ni grupper i juli-november 2018 (M7-M11). Opfølgning foretaget i tre grupper i oktober 2018 (M10).
 • 1.9 Opfølgning og ydelse af rådgivning til SHG’er og udarbejdelse af handlingsplaner af lokalbefolkningen (M5-M20):
  • Opfølgningsbesøg foretaget i 16 forskellige grupper og diverse handlingsplaner udarbejdet i juli-november 2018 (M7-M11). Samarbejde med de kommunale skolemyndigheder indledt i august 2018 (M8), to skoler med forældreløse og udsatte børn besøgt i september 2018 (M9), stor dialogseance om sundhed arrangeret sammen med distriktsmyndighederne og en anden organisation i september 2018 (M9) og dialogmøde med nøglepersoner fra lokale myndigheder og organisationer afholdt i oktober 2018 (M10) som opfølgning på handlingsplaner.
 • 2.1 Bevidstgørelsesmøder på landsbyniveau for at gøre borgerne i stand til at identificere, prioritere og udarbejde handlingsplaner rettet mod menneskerettighedsovertrædelser og andre servicesvigt (M4-M20):  
  • Interaktivt møde med borgerne afholdt i Kashenyi i Southern Ward i april 2018 (M4), i Kyamunjuri med deltagelse af 65 personer fra tre landsbyer i Eastern Ward i maj 2018 (M5), i Kifunjo med deltagelse af 71 personer fra tre landsbyer i Eastern Ward i juni 2018 (M6), i Omumbuga med deltagelse af 136 personer fra tre landsbyer i Southern Ward i juli 2018 (M7), i Northern Ward med deltagelse af 123 personer fra fire landsbyer i august 2018 (M8), i Butare med deltagelse af 89 personer fra fire landsbyer i Southern Ward i september 2018 (M9), i Northern Ward i oktober 2018 (M10) og i Kanyantama med deltagelse af 86 personer fra tre landsbyer i Southern Ward i november 2018 (M11).
 • 2.2 Ydelse af gratis retsoplæring i lokalsamfundene og identifikation af sager til forelæggelse for instanser, der yder gratis retshjælp (M4-M20):  
  • Informations- og spørgeseance med juridisk kyndig ressourceperson og 62 borgere afholdt i Bwoma i Western Ward i april 2018 (M4). Arbejdet integreret i aktivitet 2.1 i maj 2018 (M5). Informations- og spørgeseance med ressourceperson fra det lokale politis børne- og familiebeskyttelsesenhed afholdt i Kanjara i Southern Ward i juni 2018 (M6) og i Kyandago i Southern Ward med deltagelse af 92 personer i juli 2018 (M7). Kursus i retsforhold og lokale lederes roller afholdt for 52 lokalrådsformænd mm. i Kishojwa i Northern Ward i august 2018 (M8). Fire personer henvist til retshjælp mm. hos kompetente institutioner vedrørende rettighedsspørgsmål i september 2018 (M9). Opfølgning på tidligere henvisningssager foretaget og oplæringsseance for 20 medlemmer af gruppen i Nyamihungye i Northern Ward om håndtering af krænkelsessager afholdt i oktober 2018 (M10). Oplæringsseance afholdt i Ifubura i Western Ward og en kvinde med hjemlige problemer henvist til relevant myndighed i november 2018 (M11).
 • 2.3 Dannelse af OVC-koordineringskomite i Kanungu Town Council (M2-M21):  
  • 12 relevante og indflydelsesrige personer udvalgt til en frivillig komite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns (OVC’ers) tarv, og udnævnelse foretaget ved møde i byrådssalen i Kanungu 23/2 2018. Den nedsatte komites opgaver og retningslinjer defineret (M2). Halvdagsmøder i komiteen afholdt i juli 2018 (M7) og 29/11 2018 (M11) med konkrete og generelle sager på dagsordenen og handlingsplaner til følge.
 • 2.4 Kvartalsvis afholdelse af engageringsworkshops for ansvarshavere på distriktsniveau (M3-M24):
  • Møde med deltagelse af 33 interessenter afholdt 29/3 2018 (M3), med 30 interessenter 28/6 2018 (M6) og med 75 interessenter i september 2018 (M9).
 • 2.5 Gennemførelse af radioudsendelser om menneskerettigheder, kønsbaseret vold og retsspørgsmål (M2-M24):
  • Radioprogrammer med fokus på projektet, menneskerettigheder og kønsbaseret vold optaget og sendt i Kanungu FM og Kanungu Broadcasting Services i februar og april 2018 (M2 og M4). To radioprogrammer med nøglepersoner fra bl.a. politi og udviklingskontor om børnerettigheder, kønsbaseret vold og indsats mod servicesvigt transmitteret direkte i Kanungu FM i august 2018 (M8). Et radioprogram med en sundhedsembedsmand om hygiejne i familierne, sygdomsudbrud, børnerettigheder og kønsbaseret vold sendt i Kanungu FM i november 2018 (M11).
 • 3.1 Baggrundsundersøgelse (M1-M3):
  • Undersøgelse af forholdene i indsatsområdet før projektimplementeringen udført af ekstern konsulent i februar 2018 (M2). Aktivitet afsluttet.
 • 3.2 Månedlige planlægnings- og opsamlingsmøder (M1-M24):
  • Interne møder for projektets ansatte og frivillige afholdt 25/1 2018 (M1), 28/2 2018 (M2), 30/3 2018 (M3), april 2018 (M4), maj 2018 (M5), juni 2018 (M6), juli 2018 (M7), august 2018 (M8), september 2018 (M9), oktober 2018 (M10), november 2018 (M11).
 • 3.3 Kvartalsvise opsamlingsmøder (M3-M24):
  • Møde med deltagelse af medlemmer af MBHU’s bestyrelse, ledelse og projektledelse samt en ekstern interessent afholdt 29/3 2018 (M3). Møde afholdt i juni 2018 (M6). Møde med deltagelse af repræsentanter for MBHU’s bestyrelse og projektpersonalet samt for distriktsskolevæsenet og kommunens servicefunktioner og skoleledere afholdt 28/9 2018 (M9).
 • 3.4 Rutineopfølgningsbesøg (M4-M23):
  • Besøg for at vurdere deltagelsen udført i to landsbyer af projektimplementeringsholdet i april 2018 (M4). Besøg for bl.a. at følge op på en sag om dårlige skoleforhold udført i landsbyen Kanjara af projektlederen, en anden af projektmedarbejderne og den frivillige med ansvar for området i maj 2018 (M5). Opfølgningsbesøg foretaget i en gruppe i juli 2018 (M7), i et antal grupper med inddragelse af formændene for de relevante lokalråd i august 2018 (M8), i yderligere nogle grupper i september 2018 (M9), i fire grupper i oktober 2018 (M10) og i en gruppe i november 2018 (M11).
 • 3.5 Slutevaluering (M23-M24)
 • 4.1 Anskaffelse af computer, generator og andet udstyr (M1):
  • En bærbar computer, en benzingenerator og uniformsbeklædning til projektpersonalet udvalgt og indkøbt af et udvalg i januar 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 4.2 Oplæring og indsættelse af personale (M1-M3):
  • Jobsamtaler med syv kandidater til ledig stilling som projektmedarbejder gennemført af MBHU’s bestyrelse 12/1 2018, udvælgelse og ansættelse foretaget. Ansættelsen af de øvrige fire lønnede projektmedarbejdere forsat fra foregående projekt. To nye frivillige rekrutteret sammen med fire fra foregående projekt, og de 30 landsbyer fordelt mellem disse seks frivillige i januar 2018 (M1). Aktivitet afsluttet.
 • 4.3 Revision af projektets aktiviteter ved slutningen af hvert år (M12-M24)

 

Se også præsentationen om projektet givet på Støtteforeningens generalforsamling den 12. maj 2018:

CSP-projektet Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanungu, GF 2018
Download ipdf-format

Publiceret: 23.05.2018

Webmaster: Mikkel Juul Larsen